Apartman Yönetimi Çatıdaki Anteni Kaldırmaya Karar Verebilir Mi?

Çatılar apartmanların ortak kullanım alanlarıdır. Yani en altta katta oturan kişi ile en üst katta oturan kişi çatının kullanımı konusunda ortak haklara sahiptir ve kimsenin bu konu hakkında birbirine üstünlüğü yoktur.

Çatılarda yaşanan en ciddi sorunlardan biride apartman çatılarına takılan çanak antenlerdir. Özellikle de çok katlı binalarda ortak uydu sistemi kurulumlarında yaşanan sorunlar herkesin kendi çanak antenini kurma ihtiyacı duymasına neden olmaktadır. Ancak bu da ortaya son derece çirkin bir görüntünün çıkmasına neden olmaktadır. Peki, apartman yönetimi çatıdaki anteni kaldırmaya karar verebilir mi?

Çatıdaki Anteni Apartman Yönetimi Kaldırabilir Mi?

Çatıdan çanak antenin kaldırılması ancak bu antenin ana yapıya zarar verdiğinin tespiti halinde mümkün olabiliyor. Bu konu hakkında mahkemelere açılan çok sayıda dava bulunmakta olup yine emsal karar niteliği taşıyan Yargıtay Kararları da bulunmaktadır. Bu kararlar şu şekilde sıralanmaktadır;

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

  1. 2005/6200,K. 2005/8637,T. 4.10.2005
  • ÇATIYA KONAN ÇANAK ANTENİNİN KALDIRILMASI ( Öncelikle Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği )
  • ÖNCELİKLE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Çatıya Konan Çanak Anteninin Kaldırılması Talebi – Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği )
  • HASARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Çatıya Konan Çanak Anteninin Kaldırılması Talebi – Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği ) 634/m.19

ÖZET: Dava dilekçesinde çatıya konulan çanak antenin kaldırılmasına ve davacı dairesindeki hasarın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Öncelikle bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek raporlar alınması, ikili antenin ve/veya tek antenin ana yapıya ( çatıya ve bağımsız bölümlere ) zarar vermediğinin saptanması durumunda davanın reddine zarar verdiğinin belirlenmesi durumunda ise bu ikili sistemin tek uydu antene dönüştürülmesi halinde de zarar söz konusu ise sistemin kaldırılması, aksi halde antenlerden birinin kaldırılmasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde çatıya konulan çanak antenin kaldırılmasına ve davacı dairesindeki hasarın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

KARAR: Dava, davalı tarafından ortak çatıya takılan çanak antenin kaldırılması ile sistemin kurulması sırasında davacının bağımsız bölümünde oluşan hasarın giderilmesi istemine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğine göre, davalının ortak çatıya çanak anten taktırması nedeniyle davacının bağımsız bölümünde oluşan hasarın giderilmesine karar verilmiş bulunmasında bir isabetsizlik yoktur.

Ancak

Yargıtay uygulamalarına göre, kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya anten takabilmesi için bu tesisin o kat maliklerinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin ana yapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi, yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda tüm bağımsız bölümlerin ortak yararlanmasına özgülenmiş olan aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir.

10.1.2005 günlü bilirkişi raporunda her bir bağımsız bölüm malikinin ana yapının çatısına aynı sistemi kurması durumunda çatı içerisinde bağımsız bölümlerden her birine yetecek kadar alanın bulunduğu, ana yapının statiğinin olumsuz etkilenmeyeceği, dava konusu edilen anten sisteminin davalının arsa payını aşmadığı, ana yapıda ortak anten sistemi bulunmadığı ve sisteminin tekniğine uygun olarak kurulduğu açıklanmış, ikinci keşif sonunda düzenlenen

1.3.2005 günlü raporda ise sisteminin prosedüre uygun olarak kurulduğu, toplam 26 daireden oluşan ana yapıda her bir dairenin ikişer adet çanak anten koyması halinde çatının tehlike arz edeceği, bazı dairelerin balkonlarını kullanmaları nedeniyle bu tehlikenin zayıf olacağı belirtilmiş, mahkemece 2. rapor hükme gerekçe yapılarak çanak antenlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda özetlenen bilirkişi raporları birlikte göz önünde bulundurulduğunda birinci bilirkişi raporunda çatıda ikili uydu anten sisteminin yapının statiğine ( taşıyıcı sistemlere ) zarar vermediği görüşüne yer verilmişken, ikinci bilirkişi raporunda ana yapıdaki her bağımsız bölümün ( davalı gibi ) çatıya ikişer adet uydu anten koyması durumunda tehlike arz edeceği belirtilmiştir. Buna göre öncelikle bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek raporlar alınması, ikili antenin ve/veya tek antenin ana yapıya ( çatıya ve bağımsız bölümlere ) zarar vermediğinin saptanması durumunda davanın reddine zarar verdiğinin belirlenmesi durumunda ise bu ikili sistemin tek uydu antene dönüştürülmesi halinde de zarar söz konusu ise sistemin kaldırılması, aksi halde antenlerden birinin kaldırılmasına hükmedilmesi gerekirken yukarıda değinilen hususlar yerine getirilmeden yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

  1. 2005/3990,K. 2005/5189,T. 17.5.2005
  • KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çatıya Kurulan Çanak Antenin Kaldırılmasına İlişkin – Merkezi Uydu Anten Bulunmaması ve Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın Gereği Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
  • ÇATIYA UYDU ANTEN KURULMASINA İZİN VERİLMESİ VE BUNA AYKIRI KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Binada Merkezi Uydu Anten Bulunmaması – Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın Gereği Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
  • UYDU ANTENİN ÇATIYA KURULMASINA İZİN VERİLMESİ VE BUNA AYKIRI KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın ve İletişim İmkânlarından Yararlanmanın Gereği Olması ve Çatıda Merkezi Uydu Anten Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
  • MERKEZİ ANTEN BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE ÇATIYA UYDU ANTEN KURULMASINA İZİN VERMEYEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çatıdaki Merkezi Antenin Uydu Anten Olmaması ve Uydu Antenin İletişim İmkânlarından Yararlanmak İçin Gerekli Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği ) 634/m.16,19

ÖZET: Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir. Gerek davacının anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA: Davacı ile davalılar arasındaki kat malikleri kurulu kararı iptali ve bu karara dayanılarak sökülen çanak antenin eski hale getirilmesi davasına dair  Ankara  10. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 13.05.2004 günlü ve 2003/560 – 2004/609 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 03.02.2005 günlü ve 2004/8937 – 2005/379 sayılı ilama karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle bilirkişi raporu içeriği ile yerel mahkemenin kabulüne göre iptali istenilen ve 04.06.2002 günlü olağanüstü toplantıda alınan kat malikleri kurulu kararının Kat Mülkiyeti Yasasının 29. maddesinin 2. fırkasında öngörülen koşullara uygun alınmadığı, bu bağlamda toplantının yeri, zamanı ve gündeminin toplantıdan en geç on beş gün içinde tüm kat maliklerine ( davacı kat malikine ) yöntemince bildirilmediği, ayrıca yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılmakla bu kararın iptali gerekmektedir.

Öte yandan kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin ana yapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. Sözü edilen koşulların tümünün gerçekleşmiş olması koşulu ile bir kat maliki öteki kat maliklerinin rızası olmaksızın bu tesisi kurabilir. Somut olayda davacı kat malikinin kat malikleri kurulunun 07.02.1999 günlü kararına dayanılarak ortak çatıya kurmuş olduğu ve 04.06.2002 günlü kararla kaldırıldığı anlaşılan çanak antenin yukarıda açıklanan koşullara uygun olduğu bilirkişinin yerinde yaptığı inceleme sonunda anlaşılmış ve bu olgu mahkemece de kabul edilmiştir. Gerek davacının anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 03.02.2005 gün ve 2004/8987–2005/379 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 17.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz