Belediyenin Asıl Görevleri

Belediyenin görev ve mesuliyetlerini, mahallî müşterek nitelikte olmak koşuluyla; ana başlıklar olarak şu alanlarda toplanmaktadır: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ile katı atık; Zabıta, itfaiye, acil yardım, can kurtarma ve ambulans; Şehir içi trafik; Defin ve mezarlıklar; Ağaçlandırma, park ve yeşil meydanlar; Konut; Kültür ve sanat, turizm ve lansman(tanıtım), gençlik ve spor; Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri edindirme;

Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
Her türlü araç, materyal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapılabilmektedir;
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları gerçeğine uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Belediyelerin Görev Alanları

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin hükümleri ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler Belediye Kanunu’nun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Görev ve Yönetim Organları

Belediye yönetiminin, “belediye başkanı”, “belediye meclisi” ve “belediye encümeni” olmak üzere üc organı bulunmaktadır.

Belediye Meclisi Belediye Meclisi, belediyenin hüküm organıdır ve seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis üyelerinin sayısı, belde, kasaba ya da kentin popülasyon durumuna göre değişiklik göstermektedir. Belediye meclisinin dersimizin içeriği açısından ilgili olan bazı görev ve yetkileri şunlardır: Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve tasdiklemek, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını onaylamak. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri onaylamak. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle yapılması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının belirlenmesi ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini onaylamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına elverişli şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden tartışmak üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen hükümler ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen hükümler kesinleşir.

Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Hükümler kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen hükümler yürürlüğe girmez.

Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında seçimle gelenlerle (meclis üyeleri) birim amirlerinden (müdürlerden) oluşan bir yürütme organıdır. Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve yürütme organı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile seçilmektedir.

Belediye Başkanının Görev ve yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları sunlardır:

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetir.
Meclis ve encümene başkanlık eder ve onların aldığı kararları uygular.
Meclise karsı sorumludur.
Belediye teskilatını sevk ve idare eder. Belediye personelini atar ve bütceyi uygular.
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için lazım olan önlemleri alır.
Meclisin aldığı kararları hukuka aykırı görmesi halinde iade edebilir.

BELEDİYE TEŞKİLATI

Belediyelerde bazı birimlerin kurulması zorunlu bazıları ise zorunlu değildir. Belediyede kurulması zorunlu hizmet birimleri sunlardır: Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi Ancak Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, sosyal ve kültürel özellikleri ve gelişme potansiyeli dikkate alınarak; sağlık, itfaiye, imar planı, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer kademeler kurulabilir.

Bu yazı yeterli gelmediyse Belediye Meclisi Kimdir yazısını okuyabilirsiniz

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz