Beyanname Verilmezse Ne Olur

Taşınmaz mal sahipleri, bir önceki yıl içerisinde gayrimenkullerini kiraya vererek ya da satarak elde ettikleri gelir için yıllık gelir vergisi ödüyor. Vergi ödemelerinden önce beyanname verilmesi gerekiyor. Peki, beyanname verilmez ise ne olur?

Beyanname Verilmesi

Taşınmaz mal sahipleri, gayrimenkullerini satarak ya da kiralayarak elde ettikleri kazanç için gelir vergisi ödemekle yükümlü tutuluyor. Verginin ödenme süresinden önce beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname verilmemesi takdirinde pişmanlık talepli beyanname verilebiliyor.

Pişmanlık ve Islah Hükümleri

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesine göre pişmanlık talepli beyanname verilebiliyor. Söz konusu madde şu şekilde yer alıyor;

Madde 371 – Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde tevdi olunması.

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi. Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.

Kira Gelir Vergisi Pişmanlık Dilekçesi

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin ……. vergi numaralı …….. vergisi mükellefiyim.

………… Vergilendirme dönemine ilişkin ………………vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Mükellef

(Vekili veya Temsilcisi)

Ad, Soyadı ve İmza

ADRES:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

EKLER:

1- ……… Vergilendirme Dönemine Ait
2- ……… Vergisi Beyannamesi

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz