Kiracıların mutlaka yerine getirmekte zorunlu oldukları yükümlülükleri arasında kira bedelinin düzenli olarak yatırılması da yer almaktadır. Ödenmeyen kira borçlarını taşınmaz sahi

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeni İle İhtarname Örneği Nasıl Yazılır?
Kiracıların mutlaka yerine getirmekte zorunlu oldukları yükümlülükleri arasında kira bedelinin düzenli olarak yatırılması da yer almaktadır. Ödenmeyen kira borçlarını taşınmaz sahibi belirli bir süre tanıyarak kiracısına ihtarname çekme hakkına sahiptir. Bu süre konut kiralamalarında en az 30 gün olarak belirlenmekte olup konut dışı tanışmaz kiralamalarında ise 10 gün olarak uygulanmaktadır. Belirlenen bu tarihi taşınmaz sahibinin ihtarname çektiği günden itibaren işler. 
İ H T A R N A M E
İHTAR EDEN :………………………………
MUHATAP :………………………………. 
KONU : ……………….. ayı kira bedeli ……………..-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ../../…. tarihli kira mukavelesi gereği aylık ……………..-TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız. 
2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ……………-TL ……………. ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 
3- ………………-TL ………….. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince hakkınızda tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağınını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 
İHTAR EDEN VEKİLİ
SAYIN NOTER,
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 
………………….NOTERLİĞİ’NE
KEŞİDECİ :
VEKİLLERİ :
MUHATAP :
KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı
A Ç I K L A M A :
1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır
2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20… ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır
3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir
Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20… tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz
Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.