Kira Kontratına Yazılması Gerekenler

Her türlü kiralama işleminde hem kiraya verenin hem de kiralayanın haklarının korunması adına yapılan yazılı anlaşmaya kira kontratı ya da kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşme karşılıklı olarak imzalanması durumunda resmiyet kazanır ve sözleşmede yer alan maddelere uyulması zorunlu bir hal alır. Ancak sözleşmede hakların korunması için kira kontratında yer alması gereken özel kurallar bulunmaktadır.

Peki, kira kontratına yazılması gerekenler nelerdir?

Kira kontratında yazılması gerekenler genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Kira kontratına yazılması gerekenler arasında en önemlilerinden biri de kiralayan ve kiraya veren kişinin isimleridir. Yine taşınmaz sahibinin talep etmesi durumunda kontrat üzerinde kefilin ismi ve imzası da bulunur. Sözleşme imzalayan kiracının bu noktada dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de sözleşmede yer alan kiraya veren kişi ya da kurumun bu taşınmazın sahibi olup olmadığı ve böyle bir hakkı bulunup bulunmadığıdır.

Yine kira bedeli ve bu bedelin ödenmesi gereken tarih aralığı da kesin olarak sözleşmede yer almalıdır. Kira bedeli için yıllık artış oranı da sözleşmede yıllık olarak yazılmalıdır. Bu durumda kira kontratı iptali yapılmazsa her yıl için yenilenen sözleşmede uygulanacak olan yıllık kira artış oranı da resmi olarak belirtilir. Bir diğer tartışmalı konu olan kira depozitosu da sözleşmede yazılmalı, bu depozitonun geri ödeme şartları de detaylı olarak madde madde belirtilmelidir.

GENEL KOŞULLAR
1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2- Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3- Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.

5- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6- Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7- Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8- Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9- Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

10- Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

11- Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

12- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

13- Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

14- Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

15- Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

16- Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Kiracı Kat Mülkiyeti Kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.

2- Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez.

3- Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz.

4- Kiracı kira bedelini en geç ait olduğu ayın ilk ……………… gününde ve her ay peşin olarak ödemeyi taahhüt eder.

5- Kiracı kontrat bitiminde Kira bedelini …………………………………………………. göre % ………………. oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

6- Elektrik,Su,Doğalgaz,Kalorifer,Apartmana ait giderler ile Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.

7- Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.

8- Kiracı kiralananı boşaltmak istediği taktirde en az bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.

9- Kiracı peşinat olarak ………………………………… mal sahibine vermiştir.

10- Kiracı depozit olarak ………………………………..  mal sahibine vermiştir.

11- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozitten faiz veya herhangi bir fazlalık talep edemez.

12- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depoziti yapacağı tamirata mahsup edemez.

13- Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları mal sahibi tarafından depozitten mahsup edilir. Eğer verilen depozite yeterli olmaz ise kalan miktarı kiracı Kontrat Başlangıç tarihi itibariyle kabul ve ödemeyi taahhüt eder.

14- Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.

15- Kontrat tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.

16- Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek olan stopaj vergisi kiracıya aittir.

17- Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay üst üste ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan itibaren kontrat süresi sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbeder ve bu hal kiracı tarafıdan gayrimenkulün tasfiyesi  sebebi olarak peşin olarak kabul edilir.

18- Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.

19- İşbu Kontrat …………… yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.

20- Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği taktirde kontratta yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.

İş bu kontrat …………… maddeden ibaret olup ……………. nüsha düzenlenip, muhatapların herbirine verilmiştir. İhtilaf halinde ………………………………………….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıda imzaları bulunan Mal Sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul etmiştir.

KEFİL
KİRACI

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz