Köye Ev Yapmak İçin İzlenmesi Gereken Yasal Prosedür Nedir

/ 8 Kasım 2017 / 262 / yorumsuz
Köye Ev Yapmak İçin İzlenmesi Gereken Yasal Prosedür Nedir

Kendi köyünde arsa sahibi olan ya da şehir hayatının karmaşasından sıkılarak kendilerini köy hayatının sakinliğine bırakmak isteyen kişilerin köy evi yapma imkânları bulunmaktadır.

Köye Nasıl Ev Yapılır?
Kendi köyünde arsa sahibi olan ya da şehir hayatının karmaşasından sıkılarak kendilerini köy hayatının sakinliğine bırakmak isteyen kişilerin köy evi yapma imkânları bulunmaktadır. Peki, köye nasıl ev yapılır ve bunun için nereden izin alınması gerekir?
Köye Ev Yapmak İçin İzlenmesi Gereken Yasal Prosedür Nedir?
Bu prosedürün belirlenmesi için uygulanacak olan yöntemler evin yapılacağı arsanın köy yerleşik alanı sınırları içerisinde olup olmadığına bağlı olarak belirlenmelidir. Köy sınırları içerisinde kalan arsalarda yapılacak olan inşaatın köy ihtiyar heyeti tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Yine inşaatın mutlaka sağlık ve fen kurallarına uygun olarak yapılması şartı bulunmaktadır. Yine bu inşaatların parsel genişliği en az 10.000 metre parsel derinlikleri ise en az 20.000 metre olmalıdır. Taban alanı kat sayısı için ise en az yüzde 50 sınırı uygulanmaktadır. 
Köy içi Köy Dışı Kavramları
Köy arazilerine yapılaşma yapmak için Köy içi ve Köy dışı olarak 2 yöntem ile karşılaşılma durumu var.
Yönetmelik ile belirlenen alanlar içerisinde Belediye ve Mücavir alan  sınırı dışında olan köyler ve mezraların yerleşik alanda uygulanacak Esasa göre,
Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını tanımlarken; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlıyor.
Yapı Ruhsat İşleri

Madde 57- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.
İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.
Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.
Madde 58- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) 57 nci maddede sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur.
Madde 59- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır.
Bina Projeleri

Madde 60- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Yeni ve ilave inşaatlarla esaslı tamirler için ilgili valiliklere yapılacak müracaatlarda, dilekçelere eklenmesi gereken projeler ve yapılacak işlemler hakkında bu Yönetmeliğin 36, 38 ve 40 ıncı maddeleri hükümleri uygulanır.
Köyde Ev Yapmak İsteyen Vatandaşlara Proje Desteği 
Köyde ev yapmak isteyen ancak bunun için izleyeceği yolu bilmeyen kişilere yönelik olarak verilen proje desteği yanı sıra KOSGEB kredi desteği de bulunmaktadır. Ancak köyde ev yapmak için devlet desteği olarak isimlendirilen KOSGEB kredisi sadece yapılan bu alanın işyeri olarak kullanılacak olması durumunda verilmektedir. Yani yapılan bu köy evinin bir dinlenme tesisi olarak hizmete sunulması ya da restoran olarak işletilecek olması gibi durumlarda KOSGEB kredi desteği verilerek köy evinin yapılması sağlanmaktadır. 

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Etiketler