Limited Şirket Nedir Limited Şirketin Özellikleri

/ 8 Kasım 2017 / 316 / yorumsuz
Limited Şirket Nedir Limited Şirketin Özellikleri

Bir kişi veya daha fazla kişilerin veya tüzel kişilerin, bir ticaret unvanı adı çerçevesinde kurdukları ticaret şirketlerine, limited şirket denmektedir. Limited şirketlerinin se

Limited Şirketin Genel Özellikleri
Bir kişi veya daha fazla kişilerin veya tüzel kişilerin, bir ticaret unvanı adı çerçevesinde kurdukları ticaret şirketlerine, limited şirket denmektedir. Limited şirketlerinin sermayesi belirli olmaktadır. Bu belirli sermaye, sermaye paylarının toplamını oluşturmaktadır. Limited şirketler kanunun izin verdiği alanlar dâhilinde, her türlü maddi amaç ve konu olarak kurulabilmektedir. Limited olan şirketler, sigortacılık veya bankacılık yapamazlar.
Limited şirketlerin sayısı, anonim şirketlerin sayısından fazla olmaktadır. Yeni belirlenen Ticaret kanunları ile birlikte, tek ortaklı limited şirket kurmak yasal hale gelmiştir. Limited şirketlerin ortak sayısı en fazla 50 olmaktadır. Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de ortakların sorumluluğu şirketteki sermayeleri ile sınırlı olmaktadır.
Limited şirketlerin 2 tane organı bulunması lazımdır. Tüm limited şirketlerinin ortakları tarafından kurulan genel kurulda esas sözleşme ile belirlenen veya genel kurul tarafından atanan müdür ve müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Oluşturulan genel kurulda limited şirketinin ortakları şirketin işlerine bağlı olarak haklarını kullanmaktadırlar. Genel kurul toplantılarını müdürler belirler. Olağanüstü hallerde müdür, limited şirket ortaklarını genel kurul toplantılarına çağırabilir.
Limited Şirketlerin Temel Özellikleri
 • Limited Şirketler anonim şirketlere göre daha kolay ve basit kurulabilir.
 • Şirkette bir ticaret ünvanı var ve ticaret ünvanı ise işin konusuyla alakalı olmak mecburiyetindedir.
 • Limited şirketlerin, sigortacılık ve bankacılık haricinde tüm işleri yapabilme özgürlüğüne sahiptir.(Kanunların yasaklamadığı faaliyet alanları dışında)
 • Yukarıda da belirtildiği gibi limited şirketlerin en az 10 Bin TL sermayesi olması gerekiyor
 • Limited şirket ortaklarının belirtilen sermayenin en azından 25 TL veya katları şeklinde olması mecburidir.
 • Şirket ortaklarının borçlarına karşı sorumluluğu, belirlediği sermaye ile sınırlıdır.
 • Sermayeler paylara bölünür, hisseler bölünmez
 • Bu özellikteki şirketler, tahvil veya hisse senedir çıkaramaz.
 • Limited şirketlerde ortaklığın devredilmesi, anonim şirketlere nazaran daha zor ve meşakatlidir. Payların devri noter önünde yapılması, ticaret sicili tescili , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi üzerinde duyurulup lan edilmesi şarttır.
 • Limited şirkerlerde, yöneticinin şirket ortaklarından birisi olbileceği gibi, yöneticilerin seçtiği ve yönetici olmayan dışarıdan biri de yönetici olabilir.
 • Limited şirket kararları, ortakların oy birliği ile alınır.
 • Limited şirketlerin Ortak sayıları 20den fazla ise, denetmen bulundurmak şarttır.
 • Limited şirketlerde, ortakların tümü rekabet yasağına mecbur değildirler. Yönetici olan kşiler sadece bu yasakla yükümlüdür.
 • Limited şirketler kurumlar vergisine tabidir ve vergi muhatabı şirketin bizzat kendisir.
Limited şirketlerin organları
Müdürler
Genel kurul
Denetçiler
Müdürler

Limited şirketlerdeki müdürlerin sorumlulukları, anonim şirketlerindeki yönetim kurulu üyeleri ile benzer sorumluluğa sahiptirler. Limited şirketin temsil yetkisi ve yönetim hakkı müdürlerdedir. Eğer yönetim dışından bir müdür atanacak ise bunun asıl sözleşmede açıkça belirtilmiş olması ya da başka bir şekilde genel kurulun kararını alarak yapılabilir.
Asıl sözleşmede müdür seçiminin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Müdür ataması ve ya azil yetkisi genel kuruldadır. Yetki başka birine devir edilemez. Müdür olması gereken kişi, yüz karartıcı bir suç işememiş olmalı ve müdürlük yapabilecek kapasiteye sahip olabilmesi şartı aranmaktadır. Müdürler yaptıkları ve yapacakları işlemleri kanunlara ve ana sözleşmeye uyarlı olarak yapmak zorundadır.
Limited Şirketlerde Müdürlerin görevleri
 • Şirketi idare etme ve temsil görevi
 • Genel kurulu toplantıya davet etme
 • Şirket içerisinde rekabete girmemek
 • Asıl sözleşmenin değiştirilmesi ile alakalı işlemlerin yapılması ve takip edilmesi
 • Şayet şirket iflastan ayrı bir nedenle dağılıyor ise bunu ticaret siciline bildirmesi
 • Müdürler, paydefterini tutmakla yükümlüdür.
 • Ortaklar arasında sermaye koyma yükümlülüğünü yerine getirmelerini talep etme görevi
 • Asıl sermayenin bir kısmının yok olması halinde, ortaklar genel kuruluna açıklama yaparak bildirmekle yükümlüdür.
 • Mali tabloların ( gelir tablosu Bilanço, vb.)düzenlenmesini gerçekleştirmek
 • Senelik faaliyet raporlarını düzenlemek
Genel Kurul
Ortakların tamamını genel kurul oluşturur. Hesap döneminin bititiğinden itibaren 3 içinde olağan şekilde senede en az bir kere toplanır. Ortak sayısı 20 daha fazla olan limited şirketlerin genel olarak toplantıları anonim şirketlerin şartlarına göre yapılır. Ortak sayısı 20 az olan limitet şirketlerde ise genel kurul yerine ortaklar kurulu vardır. Ortak sayısı 20 ve daha az olan limitet şirketlerde genel kurul kararları ise ortakların yazılı oyları ile alınır. Kararların geçerli olabilmesi için ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların, teklifi sunulan konu lehinde oy atmaları gerekmektedir.
Genel Kurulunun Görevleri
 • Asıl Ana sözleşmede güncelleme ve değişiklik yapmak
 • Denetçileri seçmek ve azletmek
 • Payların bölünmesi gibi konularda karar vermek
 • Mali tabloları incelemek ve ibra etmek
 • Şirket müdürlerini atamak ve azletmek ya da sürelerini uzatmak
Denetçiler
Ortakların sayısı yirminin altında olan limitet şirketler de denetçi bulunmak zorunda değildir. Yükarıda belirttiğimiz gibi ortakların sayısı 20 den fazla ise denetçi bulundurmak zorunlu idi. Bu denetçilerin sayısıda en fazla 5 dir.
Limited şirketlerde denetçiler kuruluşta ana(asıl) sözleşmede belirtilirler, sonra da genel kurul tarafından seçilirler. Denetçiler, ortaklar arasından seçilebilir ya da dışarıdan da seçilebilme ihtimali vardır. Görev zamanını bitiren denetçiler yeniden seçilebilir. Denetçi olacak şahısların bu görevi ida edebilecek bilgi,tecrübe ve beceri yeteneğine sahip olması gerekir. Denetçi atanacak kişilerin ayrıca yasal olarak gerekli şartları taşıması gerekir.
Denetçilerin Görevleri
 
 • Şirket müdürleri ile beraber bir şekilde bilanço düzenleme şeklini belirleme
 • Şirketin tahmin edilen bilançosunu düzenleme
 • Dönem içi ve sonu bilançolarını düzenleme
 • Müdürlerin ihmali halinde, genel kurulu toplantıya davet etme
 • En az 3 ayda bir şirket kasasını denetleme
 • Genel kurula katılma nedeniyle ortaklara bilgi verme
 • Şirketin muhasebe döküman ve kayıtlarının yasalara uygun olarak tutulup tutulmadığının kontrol etme
 • Limited Şirketlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler
Büyük defter
Pay defteri
Yevmiye defteri
Envanter ve bilanço defteri

Kaynak:Emlakdanismanlari.com