Kooperatiften alınan dairenin satışı durumunda gelir vergisi

SorularKategori: Genel SorularKooperatiften alınan dairenin satışı durumunda gelir vergisi
Gökhan Öztürk sordu 4 sene önce

Merhaba 2010 yılında kooperatife girilmiş 2014 Aralık ayında üzerinde satış bedeli 70.000TL olan tapusu alınmış bir daireyi 5 yılı dolmadan 400.000TL bedelle satarsak gelir vergidi çıkar mı?
Kooperatiften alınan daireler için gelir vergisi doğmayacağını duyduk bu doğru mu

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 Cevaplar
İlker Yiğit Personel cevapladı 4 sene önce

C- KOOPERTİFLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 

Gelir Vergisi Kanunu mükelleflerini gerçek kişiler oluşturmaktadır. Kooperatifler ise gelir vergisi bağlamında sadece vergi sorumlusu olabiliriler. Kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf veya kurumlar vergisi mükellefi olduklarına bakılmaksızın Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesine göre kooperatifler aşağıda sayılan ödemeleri (avans ödemeleri dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

Buna göre kooperatifler; 

i- Hizmet erbabına ödenen ücretler ve ücret sayılan ödemelerden (GVK 61. Maddesine göre; Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler) Gelir Vergisi Kanunu 103 ve 104. maddelerine göre (GVK md. 94, b.1), 

ii- Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç olmak üzere; yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (GVK md. 94, b.2), 

iii- Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (GVK md. 94, b.3), 

iv- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden (GVK md. 94, b.4), 

v- Kiralamış oldukları gayrimenkuller için yapılan kira ödemelerinden (GVK md. 94, b.5), 

vi- Ortaklık statüsü içinde yapılan işlemlerden oluşan olumlu gelir-gider farkının ortakların kooperatifle yapmış oldukları işlem hacmi dışında farklı bir kritere göre dağıtılması ya da ortaklık statüsü dışındaki işlerden oluşan gelirlerin ortaklara dağıtılması halinde, dağıtılan bu paylardan (GVK md. 94, b.6), 

vii- Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden (GVK md. 94, b.11), 

a- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 

i- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için, 

ii- (i) alt bendi dışında kalanlar 

b- Diğer ziraî mahsuller için, 

i- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için, 

ii- (i) alt bendi dışında kalanlar için, 

c- Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için, 

i- Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için, 

ii- Diğer hizmetler için, 

d- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, 

i- Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (GVK md. 94, b.13), 

a- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden, 

b- Hurda mal alımları için, 

c- Diğer mal alımları için, 

d- Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için, 

gelir vergisi tevkif ederek Gelir Vergisi Kanunu 98. maddesine göre muhtasar beyanname ile ilgili oldukları vergi dairesine bildirmek ve süresi içinde vergilerini ödemek zorundadırlar. 

Yukarıdaki 5. maddede belirtildiği gibi kooperatifler yaptıkları kira ödemelerinden yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 5. bendinde hükme bağlandığı üzere tevkifat yapmak zorundadırlar. Peki kooperatiflerin, kendi gayrimenkullerini kiraya verdikleri durumlarda ne yapmaları gerekir? Ve yine ilgili kanunun 94. maddesi 8. bendinde belirtildiği üzere tam mükellef kurumlara ödenen mevduat faizlerinden tevkifat yapılması zorunlu kılınmıştır. Peki bu durumda, kooperatiflerin elde ettikleri mevduat faizlerinin vergi tevkifatı karşısındaki durumu nedir? 

1- Gayrimenkul Kira Geliri Elde Eden Kooperatiflerin Vergi Tevkifatı Karşısındaki Durumları 

Kooperatifler, ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini kiraya verebilmektedirler. Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesi 5 Numaralı Bendi ile “kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden” gelir vergisi tevkifatı yapılması hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kooperatiflere ait gayrimenkulleri kiralayan gerçek veya tüzel kişilerin kooperatiflere yapacakları kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları zorunludur. Bu durumu kurumlar vergisi açısından incelediğimizde ise; 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 14. maddesi 5. bendinde “Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, anılan kooperatiflerin başkaca gelir getirici faaliyetinin bulunmaması ve gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, kurumlar vergisi beyannamesi (geçici vergi beyannameleri dahil) vermelerine gerek bulunmamaktadır.” ibaresi yer almaktadır. Yani, kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin vergiye tabi gelirlerinin sadece Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereğince tevkifata tabi tutulan gayrimenkul kira gelirinden ibaret olması durumunda bu gelirleri için beyanname vermeyecekler ve yapılan vergi kesintileri nihai vergileme olacaktır. 

Diğer taftan, gayrimenkul kira gelirleri haricindeki gelirleri için beyanname vermek zorunda olan kooperatifler, bu gelirlerini beyannamelerine ekleyecekledir. Ancak, tevkif yolu ile ödenen gelir vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunu 34. maddesine göre hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz