Tapusuz Taşınmazlar İçin Noter Satışı

Tapusu bulunmayan taşınmaz mallar ile ilgili satış işlemleri tapu dairesinde gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle söz konusu işlemler noter satış sözleşmesi ile yapılıyor.

Tapusuz Satış İşlemi

Taşınmaz malların en büyük güvencesi olan tapu belgesinin olmaması takdirinde yapılan satış işlemlerinin hiçbirinde hukuki ya da resmi bir geçerlilik bulunmuyor. Tapusuz taşınmaz mallar için yapılan satış işlemleri, tapusuz satış vaadi sözleşmesi ile oluyor.

Tapusuz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz malın satış işlemlerindeki tapusuz satış vaadi sözleşmesi, asıl satış için ön bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme, noter tarafından düzenleniyor olup herhangi resmi ya da hukuki bir geçerlilik barındırmadığı için tapu olarak kabul görmüyor.

Tapusuz Taşınmaz Mallar İçin Yapılan Sözleşme Örneği

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir taraftan ………………………….adres………………………. adresinde yerleşik …………….SATICI ADI/UNVANI…………………. (bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  …………………. .adres ……………………………….. adresinde yerleşik (  …………..ALICI ADI/UNVANI…………….) (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu satıcının maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (……………) ili, (………………………) ilçesi, ……………………………….. köyü sınırları içinde olan pafta (………), ada (………), parsel (………)’da kayıtlı (…………) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaat ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaat ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

3.1. Gayrimenkulün toplam satış bedeli (…………satış bedeli……………)TL’dir.
3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından satıcıya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:
– Toplam satış bedelinin %(……)’sine tekabül eden (………………………)TL işbu Sözleşmenin imza tarihinde,
– Toplam satış bedelinin %(……)’sine tekabül eden (………………………)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (………) ayda (……………)TL’lik eşit taksitler halinde,
– Toplam satış bedelinin kalan %(……)’si peşin ve nakit olarak tapu senedinin devredilmesi anında
3.3. Taksitler aylık olarak her ayın en geç 5nci günü satıcının bildireceği banka hesabına ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % (………) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.4. Alıcı, satış bedelinin usulüne uygun olarak ödenmemesi nedeniyle, satıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde, toplam satış bedelinin %(……) kısmını karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesinden gayrikabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. TAPU DEVRİ

4.1. Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından satıcıya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi 2 şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç ……………………………….. tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, yukarıda belirtilen tarihe kadar resmi şekilde Alıcı’ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için Alıcı’ya (…………………)TL’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, ayrıca Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %(……) gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkı saklıdır.
4.2. Satıcı Sözleşme konusu gayrimenkulü Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.

5. SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Satıcı, alıcının sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu sözleşmeyi feshedebilecektir.
Alıcı’nın fesih hakkı ise yukarıda 4 no.lu maddede düzenlenmiştir.
 
7. HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar ……………………………….. tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve gayrimenkullerin tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar ……………………………….. tarafından ödenecektir.

8. SÖZLEŞME’NİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

9. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer tarafça kabul edilmiş sayılır.

10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde (………………………) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Sözleşme …….. tarihinde ……………..’da…………….. kopya olarak tanzim edilmiştir.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com

 

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz