Sincan Saraycık Mahallesi 2. Bölge 2. Etap İhalesi Gerçekleşti

Sincan Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Bölge 2. Etap için 891 konutun ihalesi 15 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

891 Konut İçin İhale

2017 yılı içerisinde toplam 65 bin yeni konut inşa etmeyi, dar ve orta gelir grubuna yönelik olan konut ve yaşam alanlarını hayata geçirmeyi hedefleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, 15 Mayıs tarihi 14:30 saatinde 891 konut için ihale gerçekleşti.

İhale, Ankara ilinin Sincan ilçesinde bulunan Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Bölge 2. Etap’ta 891 konut için, 3 ticaret merkezi için, 1 mescit ve otopark inşaatları için ve altyapı ile çevre düzenlemesi işi için TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 19. maddeye göre açık ihale usulü ile gerçekleştirildi.

İhale İlanı

İhale KayıtNumarası        :           2017/163658 

1– İdarenin

a) Adresi       :           İstanbulHizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefonve faks numarası       :           2124954040 – 2124700316

c)Elektronik Posta Adresi           :          

ç) İhaledokümanının görülebileceği internet adresi          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği,türü ve miktarı           :           Tünel Kalıp Sistemi İle YapılacakOlan 891 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemi ile yapılacak 3 Adet TicaretMerkezi, 1 Adet Mescit, 1 Adet Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesiİşi

Ayrıntılıbilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer    :           Ankara

c) İşebaşlama tarihi          :           Sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 10 gün içinde  yer teslimiyapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşinsüresi :           Yertesliminden itibaren 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür.

3– İhalenin

a)Yapılacağı yer     :           T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresiBaşkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok.No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece /İSTANBUL

b) Tarihi vesaati    :           15.05.2017- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleyekatılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisinegöre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya buhususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamedebelirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ilealt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesinesahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odasıbünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminlimali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığıyıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklininihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğerbelgeleri;

a) İlgilimevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonubilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösterenbölümlerini,

b) İlgilimevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösterenbölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbestmuhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirtarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulanbilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Carioranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynakoranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısavadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlikkriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıdabelirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olanyılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklininihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerdenbirini sunması yeterlidir;

a) Toplamcirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhütaltında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilenyapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinincirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapımişlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasaltutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bukriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bukriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihaleninyapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altıyıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bubelgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilenbedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkiniş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler vebenzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabuledilecek işler:

11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer işgrupları tebliği” nde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabuledilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme,montaj  işleri vb. yapım işlerine ait işdeneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacakmühendislik veya mimarlık bölümleri:

MühendislikFakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuolan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyetbelgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonrageçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için,başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işineilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerlive yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenenesaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajıuygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(Toki) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanınısatın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet BinasıHalkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesikarşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürübedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyleanahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamıiçin teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihindenitibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifisınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklamaistenecektir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz