Vasilik Hakkında Geniş Bilgi ve Maddeler

/ 8 Kasım 2017 / 36 / yorumsuz
Vasilik Hakkında Geniş Bilgi ve Maddeler

Reşit olmayan küçük çocukların, ölen kişilerin, akıl sağlıyı yerinde olmayan kişilerin ve kanuni haklarını kısıtlanan kişilerin yasal temsilciğini yapan vasiler, mahkeme tarafınca

Vasi Nedir? Görevleri Nelerdir?
Yasal temsilci olan vasinin, hangi durumlarda görevlendirildiği, sorumluluklarının neler olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.
Vasi Nedir?
Reşit olmayan küçük çocukların, ölen kişilerin, akıl sağlıyı yerinde olmayan kişilerin ve kanuni haklarını kısıtlanan kişilerin yasal temsilciğini yapan vasiler, mahkeme tarafınca atanıyor. Vasi tayininin yapılabilmesi için, Sulh Hukuk Mahkemesinde vasi tayini dilekçesi ile dava açmak gerekiyor.

Vasinin Görevleri
Vasinin görevleri Türk Medeni Kanununun “Vesayetin Yürütülmesi” bölümünde, birinci ayrımda bulunan 438-444. maddelerde şu şekilde açıklanıyor;
A. Göreve başlama
            I. Defter tutma
            Madde 438.- Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri tutulur.
            Vesayet altındaki kişi ayırt etme gücüne sahipse, olanak bulunduğu takdirde defter tutulurken hazır bulundurulur.
            Koşullar gerektirdiği takdirde denetim makamı, vasi ve vesayet makamının isteği üzerine vesayet altındaki kişinin malvarlığının resmi defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter, mirastaki resmi defterin alacaklılara karşı doğurduğu sonuçları doğurur ve oradaki usul uyarınca tutulur.
 
            II. Değerli şeylerin saklanması
            Madde 439.- Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının yönetimi bakımından bir sakınca yoksa, vesayet makamının gözetimi altında güvenli bir yere konulur.
 
            III. Taşınırların satılması
            Madde 440.- Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hakim, özel durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.
            Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz.
 
            IV. Paraların yatırılması
            1. Yatırma zorunluluğu
            Madde 441.- Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli olmayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.
            Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi, faiz kaybını ödemekle yükümlüdür.
 
            2. Yatırımların dönüştürülmesi
            Madde 442.- Yeteri kadar güven verici olmayan yatırımlar, güvenli yatırımlara dönüştürülür.
            Dönüştürme işleminin uygun zamanda ve vesayet altındaki kişinin menfaati gözetilerek yapılması gerekir.
 
            V. Ticari ve sınai işletmeler
            Madde 443.- Vesayet altındaki kişinin malvarlığı içinde ticari, sınai veya benzeri bir işletme varsa; vesayet makamı, bunların işletilmesinin devamı veya tasfiyesi için gerekli talimatı verir.
 
            VI. Taşınmazların satılması
            Madde 444.- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hallerde mümkündür.
            Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de hazır olduğu halde açık artırmayla yapılır ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamam olur; onamaya ilişkin kararın ihale gününden başlayarak on gün içinde verilmesi gerekir.
            Ancak denetim makamı, istisnai olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com