Yapı Malzemelerinin Yangın Performansına Dair Tebliğ bugün yayımlandı. Tebliğ kapsamında, Yangın Durumunda Emniyet temel gereği çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Kararları ile belirle

Yapı Malzemelerinin Yangın Performansı Tebliği
Yapı Malzemelerinin Yangın Performansına Dair Tebliğ bugün yayımlandı. Tebliğ kapsamında, Yangın Durumunda Emniyet temel gereği çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Kararları ile belirlenmiş hususlar belirtiliyor.
Yapı Malzemelerinin Yangın Performansı Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
Yapı malzemelerine yönelik olan yönetmelik kapsamında, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarına, yapı elemanlarının yangına dayanıklılığına ve çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansına dair hususlar içeriyor.
Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 5 inci maddesi hükmü kapsamında Yangın Durumunda Emniyet temel gereği çerçevesinde, Avrupa Komisyonu Kararları ile belirlenen hususların ortaya konmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) EK-1’de yer alan Temel Gerekler ile belirlenen konularda, yürürlükteki mevzuat geçerlidir. Buna göre, Yangın Durumunda Emniyet temel gereği kapsamında, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uygulanır.
(2) Konsey Tüzüğü 305/2011/AB’nin Yangın Durumunda Emniyet temel gereğinin sağlanmasıyla ilgili AB Komisyonu Kararları bu Tebliğ ile duyurulmaktadır. Bu Komisyon Kararları genel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler kapsamında değişiklikler yapıldı!
a) Yapı malzemelerinin yangına tepki performansı sınıfları,
b) Yapı elemanlarının yangına dayanım performansı sınıfları,
c) Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı sınıfları,
ç) Yangına katkı sağlamayan A1, A1fl ve BROOF sınıfı malzemelerin listesi,
d) Belirli yapı malzemelerinin yangına tepki performans sınıfları,
e) Çatı ve çatı kaplamalarına ait belirli ürünlerin dış yangın performans sınıfları.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 5 inci maddesine ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM

Yangına Tepki Sınıfları, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansı
Yangına tepki sınıfları

MADDE 4 – (1) 2000/147/AT Avrupa Komisyon Kararı yerine geçen 15/3/2016 tarihli Avrupa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB)364/2016 sayılı Komisyon Tüzüğünde ortaya konan yapı malzemelerinin yangına tepki performans sınıflandırmaları EK-1’de verilmektedir.
(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilmiş olan yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları olarak EK-1’de ortaya konan yangına tepki sınıfları kullanılır.
Yapı elemanlarının yangına dayanıklılığı
MADDE 5 – (1) 2011/232/AT ve 2003/629/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile değişik 2000/367/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı’nda ve bu karara ek 5/12/2014 tarihli Avrupa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB)1291/2014 sayılı Komisyon Tüzüğünde ortaya konan yapı elemanlarının yangına dayanım performans sınıflandırmaları EK-2’de verilmektedir.
(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-3’ünde belirtilmiş olan yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri olarak EK-2’de belirtilen yangına dayanım performans sınıfları kullanılır.
(3) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde ifade edilen “Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir elemanıyla, bir yangında insanların tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalarını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması” için yürürlükteki Türk Standartları veya Avrupa Yapısal Tasarım Standartları (Eurocodes) kullanılabilir.
Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performansı
MADDE 6 – (1) 2005/823/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile değişik 2001/671/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararında ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performans sınıflandırmaları EK-3’te duyurulmaktadır.
(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilmiş olan çatı kaplamaları için yanıcılık sınıfları olarak EK-3’te ortaya konan çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performans sınıfları kullanılır.
Ek test ihtiyacı olmayan malzemeler
MADDE 7 – (1) Yangına katkı sağlamayan A1 ve A1fl sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan, 2000/605/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile değişik 96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı EK-4’te verilmektedir. Bu malzemeler için EK-4’te belirtilen şartlar dâhilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan yangına tepki sınıfı olarak A1 ve A1fl beyanında bulunabilir.
(2) 2003/593/AT, 2006/673/AT, 2007/348/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik 2003/43/AT sayılı Avrupa Komisyon Kararı ve 15/3/2016 tarihli Avrupa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB)364/2016 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 05/12/2014 tarihli Avrupa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB)1292/2014 ile (AB)1293/2014 sayılı Komisyon Tüzükleri, 2005/610/AT, 2006/213/AT, 2010/81/AB, 2010/82/AB, 2010/83/AB, 2010/85/AB, 2010/737/AB, 2010/738/AB sayılı Avrupa Komisyonu Kararları kapsamında yangına tepki performans sınıfları ortaya konan yapı malzemeleri EK-5’te yer alan tablolarda verilmektedir. Bu yapı malzemeleri için test edilmelerine gerek duyulmadan, EK-5’te yer alan tablolarda belirtilen şartlar dâhilinde beyan edilmiş olan yangına tepki sınıfları kullanılabilir.
(3) Çatı ve çatı kaplamalarının dış yangın performans sınıflarının arasından yangına katkı sağlamayan BROOF sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan 2001/671/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı ile değişik 2000/553/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı EK-6’da verilmektedir.
Bu malzemeler için EK-6’da belirtilen şartlar dâhilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan BROOF sınıfı beyanında bulunulabilir.
(4) 2005/403/AT ve 2006/600/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları kapsamında dış yangın performans sınıfları ortaya konan çatı ve çatı kaplamaları EK-7’de yer alan tablolarda verilmektedir. Bu ürünler için test edilmelerine gerek duyulmadan EK-7’de yer alan tablolarda belirtilen şartlar dâhilinde beyan edilmiş olan dış yangın performans sınıfları kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2012-05) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.