Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Esaslı Tadilat

/ 8 Kasım 2017 / 52 / yorumsuz
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Esaslı Tadilat

Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamında, esaslı tadilat ile ilgili hususlara da yer verildi. Yönetmelikte esaslı tadilatın hangi durumları kapsadığı v

Yeni Yönetmeliğe Göre Esaslı Tadilat
Ekim ayı itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamında, esaslı tadilat ile ilgili hususlara da yer verildi. Yönetmelikte esaslı tadilatın hangi durumları kapsadığı ve nasıl yapılacağı belirtildi.
Esaslı Tadilat
Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen, yapı inşaat alanını, emsale konu alanını, taban alanını, bağımsız bölüm sayısını, ortak alanların, bağımsız bölümlerin alanını ya da kullanım amacını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlem, esaslı tadilat olarak karşımıza çıkıyor. Esaslı tadilat, ruhsata tabi tutuluyor.
Yönetmeliğe Göre Esaslı Tadilat
Yapı ruhsatı işlemleri
MADDE 55 – Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler.
Esaslı tadilat
MADDE 58 –  Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.
Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.
Tadilat projeleri de ilgili idarece mühürlenip imzalanır.
İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57 nci maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com